ارسال پیامک صوتی

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
تعداد تلاش تماس
Char
repeat
دریافت کننده
Char
to
آدرس فایل صوتی
Char
fileUrl
sendvoice
Char
op

Response

پاسخ سرور یک کد خطا یا متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر ارسال پیامک با موفقیت انجام گرفته است.
خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<?php $url = &quot;https://ippanel.com/services.jspd&quot;; $rcpt_nm = array('9127305485'); $param = array ( 'uname'=>'',
            'pass'=>'',
            'repeat'=>'1', 
            'to'=>json_encode($rcpt_nm),
            'fileUrl'=>&quot;http://file_url&quot;,   //wav
            'op'=>'sendvoice'
          );
 
    $handler = curl_init($url);       
    curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);            
    curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response2 = curl_exec($handler);
 
    $response2 = json_decode($response2);
    $res_code = $response2[0];
    $res_data = $response2[1];
 
    echo $res_data;
 
?>
				
			
				
					WebRequest request = WebRequest.Create(&quot;http://ippanel.com/services.jspd&quot;);
string[] rcpts = new string[] { &quot;989100000009&quot; };
string json = JsonConvert.SerializeObject(rcpts);
request.Method = &quot;POST&quot;;
string fileurl = &quot;http://www.YourURL.com/voice.wav&quot;;
string postData = &quot;op=sendvoice&uname=YourUsername&pass=YourPassword6&fileUrl=&quot;+fileurl+&quot;&to=&quot;+json+&quot;&repeat=1&quot;;
byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
request.ContentType = &quot;application/x-www-form-urlencoded&quot;;
request.ContentLength = byteArray.Length;
Stream dataStream = request.GetRequestStream();
dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
dataStream.Close();
WebResponse response = request.GetResponse();
Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
dataStream = response.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
Console.WriteLine(responseFromServer);
reader.Close();
dataStream.Close();
response.Close();
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseFromServer);