ارسال پیامک تکی و گروهی

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
کد پترن اختصاصی
Char
Message
شماره دریافت کننده
Char
TO
 
 

 

 

Response

پاسخ سرور یک کد خطا یا متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر ارسال پیامک با موفقیت انجام گرفته است.
خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<!--?php $url = &quot;https://ippanel.com/services.jspd&quot;; $rcpt_nm = array('9121111111','9122222222'); $param = array ( 'uname'=>'',
            'pass'=>'',
            'from'=>'',
            'message'=>'تست',
            'to'=>json_encode($rcpt_nm),
            'op'=>'send'
          );
 
    $handler = curl_init($url);       
    curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);            
    curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response2 = curl_exec($handler);
 
    $response2 = json_decode($response2);
    $res_code = $response2[0];
    $res_data = $response2[1];
 
    echo $res_data;
 
?-->
				
			
				
					WebRequest request = WebRequest.Create(&quot;http://ippanel.com/services.jspd&quot;);
string[] rcpts = new string[] { &quot;989100000009&quot; };
string json = JsonConvert.SerializeObject(rcpts);
request.Method = &quot;POST&quot;;
string postData = &quot;op=send&uname=YourUsername&pass=YourPassword6&message=hello Test&to=&quot;+json+&quot;&from=+985000145&quot;;
byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
request.ContentType = &quot;application/x-www-form-urlencoded&quot;;
request.ContentLength = byteArray.Length;
Stream dataStream = request.GetRequestStream();
dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
dataStream.Close();
WebResponse response = request.GetResponse();
Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
dataStream = response.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
Console.WriteLine(responseFromServer);
reader.Close();
dataStream.Close();
response.Close();
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseFromServer);