ارسال پیامک بر اساس پترن

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
کد پترن اختصاصی
Char
pattern_code
شماره دریافت کننده
Char
TO

Response

پاسخ سرور یک کد خطا یا متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر ارسال پیامک با موفقیت انجام گرفته است.
خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<?php $username = &quot;&quot;; $password = ''; $from = &quot;+98100009&quot;; $pattern_code = &quot;139&quot;; $to = array(&quot;9369400004&quot;); $input_data = array(&quot;tracking-code&quot; => &quot;1054 4-41&quot;, &quot;name&quot; => &quot;پنل&quot;);
$url = &quot;https://ippanel.com/patterns/pattern?username=&quot; . $username . &quot;&password=&quot; . urlencode($password) . &quot;&from=$from&to=&quot; . json_encode($to) . &quot;&input_data=&quot; . urlencode(json_encode($input_data)) . &quot;&pattern_code=$pattern_code&quot;;
$handler = curl_init($url);
curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $input_data);
curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($handler);
echo $response;
?>
				
			
				
					using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
 
namespace WSDLSample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      PanelSMS.smsserver client = new PanelSMS.smsserver();
      var username = &quot;&quot;;
      var password = &quot;&quot;;
      var fromNum = &quot;&quot;;
      string[] toNum = { &quot;&quot; };
 
      var patternCode = &quot;119&quot;;
 
      var data = new PanelSMS.input_data_type[] {
        // key is your parameter name and value is what you want to send to the receiptor 
        new PanelSMS.input_data_type(){ key =&quot;customer-name&quot;,value =&quot;21981&quot; } ,
        new PanelSMS.input_data_type(){ key =&quot;number&quot;,value =&quot;321233fds&quot; }
      };
 
      var response = client.sendPatternSms(fromNum, toNum, username, password, patternCode, data);
 
      Console.WriteLine(response);
    }
  }
}</pre>
<pre>
				
			
				
					const request = require('request');
      request.post({
        url: 'http://ippanel.com/api/select',
        body: {
    &quot;op&quot;:&quot;pattern&quot;,
    &quot;user&quot;:&quot;YOUR_USERNAME&quot;,
    &quot;pass&quot;:&quot;YOUR_PASSWORD&quot;,
    &quot;fromNum&quot;:&quot;1000XXXX&quot;,
    &quot;toNum&quot;:&quot;YOUR_STRING_DESTINATION_NUMBER&quot;,
    &quot;patternCode&quot;:&quot;YOUR_PATTERN_ID&quot;,
    &quot;inputData&quot;:[
        {&quot;code&quot;:3000},
        {&quot;brand&quot;:&quot;bmw&quot;}   
      ]
  },
        json: true,
      }, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode === 200) {
  //YOU‌ CAN‌ CHECK‌ THE‌ RESPONSE‌ AND SEE‌ ERROR‌ OR‌ SUCCESS‌ MESSAGE
          console.log(response.body);
        } else {
  console.log(&quot;whatever you want&quot;);
 
        }
      });