ارسال پیامک بر اساس کدپستی

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
متن پیام جهت ارسال
Char
Massage
Tci برای همراه اول / Mtn برای ایرانسل
Char
type
0 -برای مرد وزن. 1 -برای مرد. 2 -برای زن
Int
Gender
کدپستی
Char
Postalcode
Postalcodesend
Char
Op

Response

پاسخ سرور یک کد خطا یا متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر ارسال پیامک با موفقیت انجام گرفته است.
خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<?php $url = &quot;https://ippanel.com/services.jspd&quot;; $param = array ( 'uname'=>'',
            'pass'=>'',
            'from'=>'',
            'message'=>'تست',
            'type'=>'',
            'gender'=>'',
            'postalcode'=>'',
            'from_row'=> '',
            'count_send' => '',
            'op'=>'postalcodesend'
          );
 
    $handler = curl_init($url);       
    curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);            
    curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response2 = curl_exec($handler);
 
    $response2 = json_decode($response2);
    $res_code = $response2[0];
    $res_data = $response2[1];
 
    echo $res_data;
 
?>
				
			
				
					WebRequest request = WebRequest.Create(&quot;http://ippanel.com/services.jspd&quot;);
request.Method = &quot;POST&quot;;
string postData = &quot;op=postalcodesend&uname=&pass=&type=&gender=&postalcode=&from=&quot;;
byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);
request.ContentType = &quot;application/x-www-form-urlencoded&quot;;
request.ContentLength = byteArray.Length;
Stream dataStream = request.GetRequestStream();
dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
dataStream.Close();
WebResponse response = request.GetResponse();
Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
dataStream = response.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
string responseFromServer = reader.ReadToEnd();
Console.WriteLine(responseFromServer);
reader.Close();
dataStream.Close();
response.Close();
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(responseFromServer);