دریافت نام استان ها (ارسال انبوه)

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
شماره ارسال کننده
Char
From
پیام
Int
Message
 
Char
state_id
countrycity
Char
Op

Response

خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<?php $url = &quot;https://ippanel.com/services.jspd&quot;; $param = array ( 'uname'=>'',
            'pass'=>'',
            'state_id'=>'',
            'op'=>'countrycity'
          );
 
    $handler = curl_init($url);       
    curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);            
    curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response2 = curl_exec($handler);
 
    $response2 = json_decode($response2);
    $res_code = $response2[0];
    $res_data = $response2[1];
 
    echo $res_data;
 
?>