پاسخ تیکت

پارامترهای ورودی
 
 
نام کاربری
Char
Uname
پسورد
Char
Pass
توضیحات پاسخ به تیکت
Char
description
شماره تیکت
Int
ticket_id
فایل ضمیمه
Char
file
ticketanswer
Char
Op

Response

خطا : The username or password is incorrect مربوط به اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور می باشد.

				
					<?php $url = &quot;https://ippanel.com/services.jspd&quot;; $param = array ( 'uname'=>'',
            'pass'=>'',
            'description' => 'توضیحات',
            'ticket_id'=>'',
            'file'=> 'http://yoururl/file.zip',  /// .zip
            'op'=>'ticketanswer'
          );
 
    $handler = curl_init($url);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, &quot;POST&quot;);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
    curl_setopt($handler, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    $response2 = curl_exec($handler);
    $response2 = json_decode($response2);
 
    $res_code = $response2[0];
    $res_data = $response2[1];
    echo $res_data;
?>